Kontakty

 • BENEPRO, a.s.
  Tovární 1707/33
  Český Těšín, 737 01
 • e-mail: info@benepro.cz
 • tel.: 595 172 428

Politika jakosti a enviromentu společnosti

Jsme firma s celorepublikovou působností. Zákazníky jsou města, obce, větší i malé firmy i fyzické osoby. Za dobu činnosti jsme vystavěli, zrekonstruovali, nebo zrealizovali tyto stavby - reference.

Politika jakosti

Firma se specializuje na přípravu a realizaci pozemních a vodohospodářských staveb. Rostoucí požadavky našich zákazníků nás vede k rozhodnutí zavést a zlepšovat systém řízení jakosti vyhovující mezinárodně uznávanému souboru norem ISO řady 9000. Uvědomujeme si, že důvěryhodnost na trhu je spojována s certifikovaným systémem jakosti. Motto společnosti: … spokojení zákazníci se vracejí…

V první polovině roku 2009 byl v naší společnosti zaveden systém managementu jakosti ČSN EN 9001:2001 pro činnosti Inženýrská činnost v investiční výstavbě; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Realitní činnost. Počátkem roku 2010 proběhl ve firmě interní a následně dozorový audit pro posouzení shody integrovaného systému managementu se stanovenými kritérii a požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Došlo k revizi normy ČSN EN ISO 9001:2001, jejímu odnětí a vydání nového certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009 v rozsahu Inženýrská činnost v investiční výstavbě; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Realitní činnost.

Politiku jakosti vyhlašujeme v následujících třech záměrech, na které navazují cíle jakosti:

1. KVALITA STAVEB, spolehlivost dodavatelů a zlepšování

Zajištění požadované jakosti projektů a realizace pozemních i vodohospodářských staveb je jednou z hlavních priorit našeho podnikání. Vycházíme z principů trvalého zlepšování a vzájemné výhodnosti ve spolupráci s důvěryhodnými dodavateli. Vyhovujícími dodavateli pro naši firmu jsou ti, kteří umí splnit požadavky na kvalitu v termínu, množství a ceně přijatelné pro všechny zainteresované partnery. Spolupracujeme s dodavateli, kteří prokazují shodu kvality výrobků na standardní technické úrovni.

2. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ, systém řízení

Každý zaměstnanec firmy má osobní odpovědnost za udržování a zvyšování spokojenosti zákazníků. Jejich důvěru v naše schopnosti zakládáme na maximálním porozumění potřebám a očekáváním, na umění operativně a odborně řešit jejich problémy. Marketingovým řízením s moderní komunikací chceme udržovat vynikající kvalitu staveb, za samozřejmost považujeme řízení procesů ve shodě s ISO 9001.

K tomu používáme dokumentované postupy, které nejsou cílem, ale prostředkem pro realizaci naší politiky jakosti v praxi.

3. SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ, efektivnost komunikace

Zavazujeme se zlepšovat řízení ve prospěch pracovníků firmy se zaměřením na:

 • osobní motivaci na komerční úspěšnosti firmy
 • otevřenou vnitřní komunikaci o kvalitě řízení
 • vhodné nástroje managementu jakosti a metody týmové spolupráce
 • využívání moderních informačních technologií pro vnitřní komunikaci

Tato politika jakosti je určena všem zaměstnancům firmy. Chceme, aby byla pochopena, aby vedla k aktivnímu zapojení do realizace cílů navazujících na tuto politiku.

Environmentální politika

Náš přístup k ochraně životního prostředí při projektování a realizaci pozemních i vodohospodářských staveb vychází nejenom z požadavků zákazníků, z řady norem na pozemní a vodohospodářská díla, z normy ISO 14001 a legislativy, ale hlavně z celkového zaměření podnikatelských aktivit. Podporujeme udržitelný rozvoj lidské společnosti v souladu s přírodou. Motto společnosti: … přírodní zdroje pro život…

Naše environmentální politika, nebo-li politika ochrany životního prostředí, má 3 části:

1. PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ, neustálé zlepšování

V přípravě projektů a při realizaci pozemních i vodohospodářských staveb usilujeme o minimální negativní dopady na životní prostředí s použitím vhodné techniky a materiálů. Chceme dosahovat moderních řešení díla vždy takovým způsobem, který naopak působí pozitivně na životní prostředí a krajinu. Zavazujeme se poskytovat potřebné zdroje na preventivní opatření k ochraně půdy, ovzduší a vod při realizaci staveb a na neustále zlepšování založené na využívání nejlepších zkušeností z ochrany přírody.

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, legislativa a systém řízení

Závazek dodržovat obecně platnou legislativu a regionálně vyhlášené environmentální požadavky považujeme za samozřejmou součást našeho podnikání. Z toho důvodu jsme v první polovině roku 2009 přistoupili k zavedení systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 pro činnosti Inženýrská činnost v investiční výstavbě; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Realitní činnost.

K praktickému zajištění ochrany životního prostředí používáme moderní techniku s minimálním vznikem odpadů a emisí, s kontrolovaným vlivem na životní prostředí a vybavení proti haváriím. V projektech a postupech řízení staveb s ochranou životního prostředí uplatňujeme cíle navazující na registry aspektů a legislativní požadavky.

3. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ, realizace Programu EMS

Závazek prevence a neustálého zlepšování se týká každého zaměstnance firmy a našich dodavatelů. Program EMS s cíly a cílovými hodnotami zaměřujeme na:

 • minimalizaci emisí a odpadů vznikajících při činnosti firmy
 • odborný přístup zaměstnanců a partnerů k limitům a minimalizaci dopadů na ŽP
 • zlepšování efektivnosti a účinnosti zavedeného environmentálního systému (EMS)
 • otevřenou vnitřní a vnější komunikaci o vlivech na životní prostředí a legislativě

Tato politika je veřejně přístupným dokumentem a je určena všem zaměstnancům firmy. Chceme, aby byla pochopena a na všech úrovních spolupráce byla realizována.

© 2008 BENEPRO, a.s. - Webdesign by web-evolution